Artėja kasmetinė krikščionių katalikų šventė – Kalėdos.  Koks keliamas šurmulys!   Miestai ir miesteliai tarpusavyje lenktyniauja kas didesnę, gražesnę eglę garbingiausioje aikštėje pastatys, kas pompastiškesnę jos įžiebimo šventę surengs, kas pašnekins kuo aukštesnį svečią. O jau televizijos! Jos, neišskiriant nė visuomeninės, verčiasi per galvą, rengdamos laidas, skirtas tai „pačiai svarbiausiai“, „pačiai gražiausiai“, „pačiai švenčiausiai“ šventei. Į laidas gausiai pokalbiams kviečiami svečiai – dabar labai madingais tapę kunigai, šou verslo garsenybės ir kiti patys pačiausi. Visų  vis klausiama, ką jiems reiškia Kalėdos, kaip jas švenčia, kaip eglutę puošia, kokius valgius ruošia, kokias dovanas perka. O čia jau lenktyniaujama be atodairos. Vienoje laidoje žmogelis net sakėsi kalėdinėms dovanoms išleidžiąs daugiau, negu uždirbąs. O kaipgi – juk tokia svarbi, nepakartojama, stebuklinga šventė!

O varguoliai guodžiami valdžios vyrų  miestų aikštėse pripiltu maltiečių sriubos dubenėliu. O ar turės jie ką į jį kitais metais įpilti? O kam čia sukti galvą tokiai šventei – Kalėdoms – artėjant. Apie Naujųjų metų šventę nė neužsimenama… O kam apie ją kalbėti?! Juk vėl  tuoj bus „pačios svarbiausios“, „pačios gražiausios“, „pačios švenčiausios“ – Velykos…

Spausdiname 1925 m. Kalėdų proga Marijampolės miesto laisvamaniškos krypties laikraštyje „Šešupės bangos“ patalpintą eilėraštuką „Kalėdų eglaitė“. Tegul jis būna ne tik krislelis skepsio ant šventinio pyrago, bet ir tam tikra šiuolaikinės kalėdinės psichozės parodija ar alegorija.

Kalėdų eglaitės

Krikščionių gentės,
laukdamos šventės
ir atminimo
Kristaus gimimo,
tarės prieš laiką
paguosti vaiką,
nupirkti lėlę,
įrengt eglelę –
papuošt saldainiais,
vaisiais, žibainiais.

Laikuos senovės
sunkios vergovės
lietuvių gentė
Kalėdas šventė
iš Dievo meilės
be tos eglelės.

Kodėl šią dieną
kožna šeimyna
garbint negali
tą Visagalį
be tų eglelių,
paguost vaikelių
be tų blizgučių?
O kiek eglučių
dėl tų mažučių
miškuose skina
ir išnaikina.

Galima būtų
pristatyt butų ...
Kiek kožnam būriui
būt malkų kurui!
Mūs valdžiai reiktų,
kad drausti teiktųs
daryt nenaudą,
mūs girioms skriaudą.

Jei neauginsim,
girias naikinsim
dėl vaikų džiaugsmo.
o valdžios šauksmo
nepaklausysim,
eglaites skinsim,
liks ten tik ilgos
nendrės ir smilgos.
Jei miškus ginsim,
jaunų neskinsim,
užaugs pušynai,
tiršti eglynai.

Sargai eglynų,
pelkių, pušynų!

Jūs užsispyrę,
sergėkit girią,
į kovą stokit –
mišką saugokit!

Sueiliavo Tomas
Žičkauskas 1925 m.
gruodžio 12 d.