mid_Dvasingumas_A

Dvasingumas  – dabar madingas žodis. Jis dažnai vartojamas kalbose, straipsniuose, knygose. Nors kaip kategorija jis nėra apibūdinamas filosofijos ar etikos žodynuose, kasdieninėje sąmonėje žodis dvasingas yra labai įsišaknijęs ir suprantamas kaip teigiamas žmogaus įvertinimas.

Kadangi įvairių religijų pagrindą sudaro tikėjimas dvasių egzistavimu, dvasios (sielos) nemirtingumu, tai religinėje propagandoje žodis dvasingas (dvasingumas) pasisavinamas ir laikomas vos ne religijos sinonimu. Šią mintį stengiasi pagrįsti ir kai kurie pedagogikos mokslo žmonės. Štai veikale „Dvasingumas žmogaus pasaulyje“ (2009) rašoma: „Dvasingumą galima apibrėžti kaip dvasinio prado sklaidą, pasireiškiančią autentiškais asmens santykiais su pasauliu, grindžiamą aukščiausiomis vertybėmis, kurių hierarchijos viršūnėje yra krikščioniškos vertys, ir apimančią visas prigimtines žmogaus galias. Aukščiausia dvasingumo pakopa – tai asmens santykis su visatos Kūrėju, neatsiejamas nuo santykių su žmogumi bei visu pasauliu“ (p. 100).

Skaitant šį mįslingą apibrėžimą,  negali savęs nepaklausti, kas gi  yra tasai dvasingumas, kas slypi  po  įmantriomis dvasingumą apibūdinančiomis frazėmis „autentiški asmens santykiai“, „aukščiausios vertybės“, „prigimtinės žmogaus galios“. Gal nereikia kažkur giliai lįsti, tikriausiai čia turima omenyje paprasčiausios,  kasdieniškiausios,  bet žmonių labiausiai vertinamos savybės – sąžiningumas, nuoširdumas, teisingumas, meilė ir pasiaukojimas, dorumas, tyrumas, darbštumas, tiesos gynimas, nepakantumas blogiui ir t.t.

Bet argi šios žmogaus savybės neegzistuoja be religinio tikėjimo, kitaip sakant, nepriklausomai nuo žmogaus  tikėjimo į „Kūrėją“? Ne tik istorija, bet ir įdėmesnis gyvenimo stebėjimas liudija ką kita.

Pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės, gyvenantys ar gyvenę kaime, kur jie gerai pažinojo ar pažįsta vienas kitą, savo kaimynus vertina pagal aukščiau išvardintas savybes, o ne pagal jų religinį uolumą, lakstymą į bažnyčias ir pan.  Davatka – niekada nebuvo tas žodis, kuris žmonių lūpose skambėtų kaip pagiriamasis. Todėl suklūsti, kai išgirsti apie atkuriamus davatkynus, neva ten klestėjusį dvasingumą ir pan.

O dabar  palyginkime Lietuvą ir Estiją. Lietuva pagal  įvairiausiose tyrimuose konstatuojamą religingumo lygį yra daug religingesnė už Estiją. O kai šios šalys  lyginamos socialinės-ekonominės padėties, politinės ir apskritai dvasinės kultūros požiūriu, pirmenybė neabejotinai atitenka Estijai. O gal tai nieko bendra neturi su dvasingumu? Tai kam tada pusę metų per LRT televiziją visam pasauliui šaukėme, kad Lietuva iš visų Europos šalių labiausiai prasigėrusi, kad čia daugiausia smurto šeimose, daugiausia apleistų, niekieno neįsivaikinamų vaikų. Ir tuo pačiu metu džiaugiamės, kad 80 proc. tautos skelbiasi esą krikščionys.

Meskime žvilgsnį į mūsų Seimą. Mes nekreipsime dėmesio, kokia partija rinkėjų valia  tuo ar kitu laikotarpiu tapo valdančiąja, o tik konstatuosime, kad, nepaisydami partinės priklausomybės, beveik visi išrinktieji į Seimą, duodami priesaiką, ją baigia žodžiais „Tepadeda man dievas!“ Vadinasi, išskyrus gal kokį dešimtį, kiti  seimūnai tiki ir pasitiki dievu, kai kurie netgi buriasi į maldos grupę. Atrodytų, kur berasi dvasingesnį žmonių sambūrį?  O pasiklausyk, kaip jie dergia vienas kitą įvairiose televizijos laidose, kokiais kaltinimais drabstosi, net prezidentė viliasi, kad naujai išrinktieji mažiau vogs.

O gal seimūnai, deklaruojantys savo religingumą, yra, kaip rašė vienas katalikų teologas, „krikščionys ateistai“. Paaiškindamas šią paradoksalią sąvoką, teologas pateikė tokį pavyzdį. Vienos provincijos kunigas, neapsikentęs vietinės smuklės keliamo triukšmo, sukvietęs parapijiečius šaukėsi dangaus keršto ir kvietė tikinčiuosius  melsti dievo pagalbos. Ir atsitik taip, kad, netrukus kilus audrai, smuklė buvo sugriauta ir sudeginta. Jos šeimininkas padavė kunigą į teismą dėl padarytos žalos. Teisme kunigas teisinosi, kad jis visai netikėjęs ir nesitikėjęs tokios maldų baigties. Smuklininkas labai nusistebėjo, kad kunigas, kaip dievo tarnas, netiki dievo visagalybe ir maldų išsipildymu.

Bet tada neišvengiamai kyla klausimas, ar tik seimūnai, savo priesaikose šaukdamiesi dievo pagalbos, neveidmainiauja? Jie savo religingumą deklaruojama ne iš įsitikinimo, o dėl kitų, merkantilinių, sumetimų. O argi veidmainystė gali būti pavadinta dvasingumu? Argi ji neskatina ir kitų su dorumu ar padorumu prasilenkiančių veiksmų?

O gal Seimas taptų tikro dvasingumo buveine, jei čia vyrautų tikras tikėjimas, nesuvaidintas „santykis  su Dievu“. Ką gi –  prisiminkime Žečpospolitos seimus ir seimelius. Tikriausiai nė vienam iš jų narių nė į galvą netoptelėjo abejonė dievo egzistavimu, o kaip jie riejosi, sukčiavo, intrigavo, kad net valstybę atvedė prie katastrofos slenksčio.

Pateikti pavyzdžiai liudija, kad dvasingumas neina koja kojon su religingumu. Labai jau jis būtų netvarus, jei jo pagrindas būtų religinis tikėjimas. Dvasingumo išeities taško reikia ieškoti  ne religijoje, o realiame gyvenime. Tik sprendžiant jo problemas, galima ugdyti ir žmonių dvasingumą.  Taip suprantamas dvasingumas neleidžia skaldyti  žmonių  į „dvasingus“  ir „nedvasingus“ dėl jų požiūrio į religiją. Jis vienija žmones, o ne juos skiria.

Apie ateizmo ir dvasingumo sąveiką skaitykite mūsų svetainėje atspausdiną šiuolaikinio prancūzų filosofo Andre Kont-Sponvilio (André Comte–Sponville) interviu internetiniam žurnalui „Psychologies.ru“ (žr. André Comte–Sponville : „Dvasios aukštumos pasiekiamos ne tik tikintiesiems“ ).