Kazimiero Lyščinskio  sudeginimas Varšuvoje 1689 m.

Kazimiero Lyščinskio sudeginimas Varšuvoje 1689 m.

Kovo mėn. sukako 380 metų nuo pirmojo Lietuvos ateisto Kazimieras Liščinskio gimimo

Kazimieras Liščinskis gimė 1634 m. kovo mėn. 4 d. Liščicos dvare Bresto (Lietuvos Brastos) vaivadijoje. Jėzuitų kolegijose studijavo teisę ir teologiją. Atsisakęs duoti popiežiui ištikimybės įžadus ir priimti kunigo šventimus, K .Liščinskis išstojo iš jėzuitų ordino. 1669 m. buvo išrinktas Melniko pastalininkiu. 1682 m.– Bresto žemės teismo pateisėju, vėliau Lietuvos vyriausiojo tribunolo nariu.

Remiantis slapta iš jo paimtu veikalo „Apie Dievo nebuvimą“ („De non existentia Dei“) rankraščiu, jis buvo apkaltintas bedievyste, 1688 m. suimtas ir įkalintas bažnyčios kalėjime Vilniuje. Pasmerktas bažnytinio teismo, K. Liščinskis buvo teisiamas Seimo teisme Varšuvoje. Nuteistas mirties bausme. 1689 m. kovo 30 d. jam buvo nukirsta galva, po to kūnas sudegintas, o palaikai iššauti iš patrankos.

Kartu buvo sudegintas ir jo veikalas. Išliko penkios ištraukos, kurias buvo persirašęs instigatorius (prokuroras), ruošdamasis kaltinamajai kalbai.

žr. Kazimieras Liščinskis – tragiška ateisto istorija ( https://www.google.lt/search?q=kazimieras+li%C5%A1%C4%8Dinskis&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:lt:official&client=firefox-a&channel=sb&gws_rd=cr&ei=s1k6U4-PH9LR4QSW24CwCA )

    

                                                                         Kazimieras Liščinskis 

                                                                         Apie Dievo nebuvimą

                                                                                     [fragmentai]

  1. Vardan jūsų Dievo, o teologai, ar jūs  neužgesinate  proto šviesos, ar neatimate iš pasaulio saulės, ar neišvarote iš dangaus savo Dievo, priskirdami jam neįmanomus dalykus, vienas kitam prieštaraujančias savybes ir bruožus?
  2.  Žmogus yra Dievo kūrėjas, Dievas yra žmogaus kūrinys ir padarinys, žmonės yra Dievo sutvėrėjai ir kūrėjai; Dievas yra ne reali, bet proto esybė, jis yra kažkas chimeriška , taigi Dievas ir chimera yra tas pat.
  3. Religija įkurta nereligingų žmonių, kad jie būtų garbinami, tarsi Dievas čia niekuo dėtas. Pamaldumas dievui įvestas nepamaldžiųjų. Viešpaties baimė paskleista nebijančiųjų tam, kad jų būtų bijoma. Dieviškuoju vadinamas tikėjimas yra žmonių išmonė; logikos ar filosofijos mokslas, kuris giriasi dėstąs teisybę apie Dievą, yra melas. Ir priešingai, tas mokslas, kuris pasmerktas kaip melagingas, yra nepaprastai teisingas.
  4. Prasimanymais apie tikėjimą Dievu gudresniųjų apgaudinėjami paprasti žmonės patenka į jų priespaudą, tačiau tą savo priespaudą taip saugo, kad jei išminčiai norėtų juos nuo tos priespaudos išvaduoti, liaudis jiems pasipriešintų.
  5. Tačiau nei mumyse pačiuose, nei kituose žmonėse neaptinkame glūdint proto priesaką, kuris mus įtikintų, kad dieviškasis apreiškimas – teisybė. Jei toks priesakas mumyse glūdėtų, visi sutartų, neabejotų, neprieštarautų Mozės raštui ir evangelijai (kuri yra melaginga), nebūtų daugybės įvairių sektų steigėjų ir jų sekėjų, Mahometo ir kitų. Bet taip nėra, todėl atsiranda ne tik  abejojančių, bet ir ginčijančių apreiškimą, ir tai daro  ne mulkiai, o žmonės išmintingi, kurie, teisingai samprotaudami, įrodo kažką visiškai priešinga, būtent tai, ką įrodinėju ir aš. Taigi Dievo nėra.

(Žr. Lietuvos ateizmo istorijos chrestomatija : religijos kritika, laisvamanybė ir ateizmas Lietuvoje / Lietuvos TSR          Mokslų akademija. Vilnius: „Minties“ leidykla, 1988, p. 103)