Jonas Mačiulis           ir        Valdas Mikalauskas 2022 m. rugpjūčio 25 d. 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Mačiulis:

Mieli svetainės lankytojai, mes su jumis čia susitinkame jau beveik 10 metų. Pirmasis svetainės puslapis su mano pratarme pasirodė 2013 m. balandžio 24 d. Joje žadėjau aptarti  ne tik fundamentalius šiuolaikinio ateizmo sampratos klausimus, bet ir konkrečią pasaulėžiūrinę situaciją Lietuvoje, analizuoti  knygas ir straipsnius, liečiančius religijos ir ateizmo klausimus, ginti Lietuvos konstitucijoje įtvirtintus sąžinės laisvės principus. Per šį laikotarpį reguliariai pasirodžiusiuose mano ir kitų autorių tekstuose svarbiausias dėmesys ir buvo skiriamas  pozityviajam ateistinės pasaulėžiūros turiniui, jos intelektiniam ir doroviniam potencialui atskleisti. Čia visada rėmėmės mokslu, istorijos faktais, logika ir psichologija. Be abejo, analizuodami šiuos klausimus, nevengėme ir negalėjome išvengti religijos, klerikalizmo, įvairių formų davatkizmo bei fideizmo kritikos. Atskirai turiu paminėti didelio skaitytojų dėmesio susilaukusią Biblijos kritinę analizę, kurią šiuolaikinių aktualijų kontekste pateikia žinomas šio „šventraščio“ tyrinėtojas Vladas Balkevičius.

  Dešimt metų – ilgas laikotarpis, per jį keitėsi socialinė politinė situacija visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, keitėsi ir žmonių pasaulėžiūra. Be abejo, tai turėjo įtakos ir svetainės tematikai bei jos analizei. Bet nepasikeitė svetainės pasaulėžiūrinis stuburas – realistinė, materialistinė, mokslu paremta žiūra į pasaulį, visuomenę, žmogų, nepakanta bet kuriai mistikai, iškreipiančiai pasaulėvaizdį ir pasaulėjautą. Dėkoju visiems svetainės autoriams, komentatoriams bei lankytojams. Atskirai noriu padėkoti Romui Pipirui, sukūrusiam svetainės programinę įrangą ir savo vardu įregistravusiam bei  rėmusiam ją visą tą laikotarpį.

Aš, būdamas garbaus amžiaus ir rūpindamasis svetainės ateitimi, nutariau jos administravimą ir kitas su tuo susijusias funkcijas perleisti Valdui Mikalauskui, jaunesnės kartos žmogui. Manau, kad  jo administruojamoje svetainėje aktyviai reikšis ne tik dabartiniai jos autoriai, bet ir dar svetainės veikloje nedalyvavę žmonės. Ypač laukiami jauni autoriai. Jiems tai gali būti gera saviugdos mokykla.

Iki naujų susitikimų svetainės puslapiuose!

Valdas Mikalauskas:

Prieš keletą metų ieškodamas ateistinės informacijos radau šį interneto puslapį. Laikas nuo laiko į jį sugrįždavau, nes vis pasirodydavo kažkas nauja ir įdomaus. Į akis krito keletas dalykų. Pirma, visi straipsniai parašyti gražia lietuvių kalba, argumentuoti, taktiški, kartais šmaikštūs, niekas nežeminamas. Antra, matosi, kad rašo tikri intelektualai – į daugelį straipsnių įdėta daug darbo, paieškų, perskaityta ne vienas informacijos šaltinis. Dar pastebėjau, kad šioje interneto svetainėje nėra nusipiginta. Tikriausiai paprasčiausias kelias būtų pulti bažnyčios tarnus, rašyti apie skandalus šioje institucijoje, pedofilijos bylas ir pan., bet nieko panašaus šioje svetainėje nėra. Tačiau kartu su malonumu skaitau, pavyzdžiui, Vlado Balkevičiaus straipsnius, ypač patinka jo šmaikštus virtuoziškas pasakojimo stilius ir visada geras turinys. Taip ir matai oponentą lėtai ir negailestingai kalamą prie kryžiaus nepaneigiamais argumentais.

Interneto svetainė „Ateizmas ir ateistai“ yra ilgamečio daugelio žmonių prasmingo triūso vaisius. Būtent prasmingo, nes žmonėms reikia aktualios ir racionalios informacijos religijos ir ateizmo klausimais. Jų negali tenkinti įvairių pavidalų „Marijų radijai“, kurių tikrai netrūksta Lietuvoje.

Šios svetainės įkūrėjas ir administratorius humanitarinių mokslų daktaras Jonas Mačiulis, nenuilstantis ateizmo tyrėjas ir propaguotojas, po neilgos pažinties ir kelių mano tekstų svetainėje pasiūlė man perimti svetainės administravimą. Pajuokausiu: kaip Jėzus pasirinko savo mokinius, taip ir mane pasirinko Jonas. Ateistai juk irgi gali turėti mokinių ir pasekėjų…

Prisimindamas kitą, evangelinį, Joną, galėjau atsakyti: „Aš nevertas [jam] atrišti kurpių dirželio“ (Lk 3,16). Bet neatsakiau. Būtų nuodėmė prieš visus pasaulio dievus atsisakyti taip reikalingo darbo. Svetainės administravimas – didelė atsakomybė, tai ne tik būtinybė išsaugoti jau atliktą darbą ir suburtus žmones, bet ir kurti naują intelektinį turinį, pritraukti naujų autorių. Svarbu, kad svetainė gyvuotų, būtų pildoma naujais straipsniais, kurie būtų komentuojami, diskutuojami. Komentarai ir diskusijos turėtų išlikti pagarbūs, korektiški.

Svarbu temų įvairovė, aukštas straipsnių teorinis lygis. Norėtųsi, kad svetainėje būtų daugiau rašoma apie Lietuvos aktualijas (religingumo situaciją Lietuvoje, klerikalizmą, požiūrį į ateizmą ir pan.). Labai svarbu atspindėti ateistinės minties raidą užsienyje, supažindinti su  ateistinių ir laisvamaniškų organizacijų veikla pasaulyje. Žinoma, tradicinės temos, tokios, kaip mokslo ir ateizmo, moralės ir ateizmo santykio klausimai, visada išliks aktualūs ir mūsų svetainėje laukiami.

Problema čia ta, kad Lietuvoje jaunesnioji intelektualų karta yra gana indiferentiška religijos ir ateizmo atžvilgiu. Iš dalies tokią situaciją lemia tai, kad visuomenės susiskaldymas religijos klausimu nėra didelis, įtampų nėra tiek daug kaip, pavyzdžiui, Lenkijoje. Gal dėl to ateistai nėra susivieniję, nėra jokios asociacijos, draugijos. Plačiajai visuomenei mažai žinomas religijos vertinimas iš ateizmo perspektyvos. Lietuvos švietimo sistema, nors pagal konstituciją yra pasaulietinė, religiniam švietimui ir propagandai yra atvėrusi visas duris, o ateizmo čia nė su žiburiu nerasi. Visos šios problemos, manau, turėtų būti aptartos svetainėje.

Taigi, kaip pastebite, jokių revoliucijų aš, kaip būsimas svetainės administratorius, nežadu. Žinoma, mūsų gyvenimo aktualijos gali įnešti naujų formų ir temų bei jų sprendimų.

Gero bendradarbiavimo!