Lygiai prieš metus susivienijusios Ateistų ir Laisvamanių organizacijos Kovo mėn. 23 d. paskelbė Pasauline Ateizmo diena ir jai skirtą deklaraciją. Apie tai rašėme ir mes savo svetainėje: žr. http://ateizmasirateistai.lt/pasauline-ateistu-diena/.  Šiandien publikuojame tuomet paskelbtos Deklaracijos ištrauką.

 Ateistų dienos deklaracija 

Laisvė apsispręsti

Ateistai, kaip ir religijos šalininkai, turi turėti teisę laisvai apsispręsti laikytis savo pažiūrų ir atvirai jas skleisti. Jokia įsitikinimų ar pažiūrų sistema neturi būti traktuojama  kaip kažkuo ypatinga ir išskirtinė.

Netolerancijos ir diskriminacijos atmetimas

Nors ateizmas yra susijęs su vienu labai siauru klausimu – dievo ar dievų buvimo nepripažinimu. tačiau mes, jo šalininkai, įsipareigojame laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos. Nesvarbu, ar esate tikintis, ar ne, jūs turite atmesti fanatizmą ir diskriminaciją dėl religinių įsitikinimų ar jų nebuvimo, dėl rasės ir seksualinės orientacijos.

Sąmoningumo ugdymas

Pagrindinis ateistų dienos tikslas yra informuotumo apie diskriminaciją ir stigmas, su kuriomis susiduria viso pasaulio ateistai, didinimas. Tarp jūsų artimųjų, jūsų draugų, gydytojų, socialinių darbuotojų, mokytojų, policijos pareigūnų, trumpai tariant, tarp jūsų kasdien sutinkamų žmonių, yra daug ateistų. kurie dėl įvairių priežasčių slepia savo pažiūras. Mes siekiame, kad ateistams nebereikėtų gyventi dvigubo gyvenimo.

Mes taip pat siekiame pakeisti kai kurias įsigalėjusias nuomones. Mes norime, kad mūsų kolegos, broliai ir seserys suprastų, koks klaidingas tikėjimas antgamtinėmis jėgomis, lemiančiomis žmonių moralinius veiksmus. Juk tikrai moralu yra tik tai, kas daroma dėl savo prigimtinės vertės, o ne dėl to, kad gresia bausmė ar duodamas atlygis? Tikrai moraliai elgiamasi tik dėl vidinių, o ne dėl išorinių motyvų.

Ateistų įsitikinimu, mūsų šiuolaikinis jautrumas, empatija, gebėjimas atjausti ir padėti, pagarba žmogaus teisėms  toli pranoksta moralinius kodeksus, kurie įrašyti praeities religinėse knygose. Tai rodo, kad galime gyventi moraliai ir etiškai, netikėdami antgamtiniu pasauliu. Ši nuostata jokiu būdu neužkerta kelio ateistams siekti solidarumo su religingais žmonėmis bei pripažinti jų teisę tikėti ir būti įkvėptiems atitinkamų religinių tradicijų.

Norėdami padėti ateistams suvokti, kad jie nėra vieniši, skelbkimės įvairiose medijose – žiniasklaidoje ir internetinėje erdvėje. Nesvarbu, ar tu ateistas, ar tik prijaučiantis jam, palaikyk kampaniją su žyme #AtheistDay!

(Iš https://www.atheistrepublic.com/atheist-day/declaration)

Šiandien Pasaulinę Ateizmo dieną minime ypatingomis sąlygomis – koronaviruso  pandemijos metu. Tokiais ekstramaliais laikais  nė viena institucija negali likti nuošalyje. Visos turi jungtis į šios gyvybiškai svarbios problemos sprendimą. Ne išimtis čia ir Bažnyčia. Reikia pasakyti, kad Lietuvos katalikų bažnyčia pakluso karantino nuostatoms – į aukojamas mišias nebekviečia tikinčiųjų, o transliuoja jas per radiją, televiziją, internetą, pakeitė komunijos teikimo būdą, neberekomenduoja tikintiesiems bažnyčiose bučiuoti  devocionalijų. Kviečia tikinčiuosius ir netikinčiuosius susitelkti, padėti vieni kitiems ir pan. Matyt, ir bažnyčiai ne svetima liaudies išmintis: „Jei pats nesisaugosi, tai ir dievas nepadės“.

Gali atrodyti, kad Lietuvoje Pasaulinės Ateizmo dienos deklaracijoje išvardintos problemos neaktualios.  Toli gražu taip nėra. Pasižiūrėkime, kaip įvardijamos pandemijos priežastys. Ne, koronaviruso paplitimas nebevadinamas dievo bausme, kaip tai šimtmečiais panašiais atvejais buvo daroma, priešingai, toks teiginys vadinamas prieštaraujantis krikščionybei. Nebegrasinama ir pragaro bausmėmis. Kuriama kita schema. Pasaulyje dėl pačių žmonių kaltės yra, esą, įsigalėjusi netvarka (anksčiau būtų sakoma – sugriauta dievo nustatyta tvarka). Reikia atstatyti harmoniją, tvarką, grąžinti pagarbą gamtai, žmogui. Kas tai padarys? Žmogus,  besiremiantis tikėjimu dievo artumu. Netikintiesiems kunigai turį  padėti atrasti Dievą ir Kūrėją. Tolesnės išvados, kas tie ateistai. jau peršasi pačios savaime.  Dar daugiau – šiandien iš visų kalbančių lūpų plaukiantys žodžiai – parama vienas kitam, susiklausymas, užuojauta, bendradarbiavimas, pagarba gyvybei, ištikimybė –  ir kitos bendražmogiškos vertybės be kokių nors komentarų  skelbiamos krikščioniškomis (religinėmis).  Čia jau be žodžių aišku: kas netiki dievą, tam ir tos vertybės nebrangios. Ar ateistai tai girdėdami gali tylėti ir neatskleisti tikrųjų dorovės vystymosi ir įsigalėjimo priežasčių?

Negalima nepastebėti bažnyčios pastangų  pasinaudoti pandemija vis labiau plečiant savo įtaką radijuje, televizijoje. Religinių pamaldų  transliacija įgauna vis platesnį mastą internete, vis daugiau kunigų ir jų „klapčiukų“ įkuria  savo internetines svetaines, paskyras feisbuke.  Pridėkime dar  vidurinio ir aukštojo mokymo įstaigų  pajungimą religinei propagandai. Ateistams telieka tik savišvieta.  Tad ar neaktualus Pasaulinės Ateizmo  dienos deklaracijos kvietimas siekti ne tik tolerancijos, bet ir lygių galimybių savo pažiūroms puoselėti ir skleisti.