Jonas Ilgūnas (1881–1956) – pedagogas, aktyvus Laisvamanių etinės kultūros draugijos veikėjas prieškario Lietuvoje. 1933–1935 metais redagavo draugijos žurnalą „Laisvoji mintis“. Yra parašęs nemažai straipsnių ir brošiūrų religijos istorijos klausimais, pavyzdžiui, knygelę „Kristus ir krikščionybė“ (1925). Analizuodamas pastarąją, jis rėmėsi istoriniu religijų lyginimo metodu. Jono Ilgūno straipsnis „Litanijos kilmė“ spausdinamas iš 1934 m. „Laisvosios minties“. Pavadinimas sukonkretintas, prirašant žodį „Švč. Mergelės Marijos“. J.M.                                     

                                                             

Litanijos kilmė

Senovės pamaldos buvo pašvęstos atskiroms dievų ypatybėms pagerbti. Mergelei Marijai, kuri pakeitė visas senovės pagonių nekaltas mergeles, katalikų pamaldose ir šiandien yra duodamos tos pačios ypatybės, kaip ir, pavyzdžiui, Izidei, senovės egiptiečių dievaitei.

Pagonių litanija                          Katalikų litanija
lzide, dangaus karaliene,                Dangaus karaliene,
lzide, nekalta mergele.                   Motina skaisčiausioji.
Izide, dievų motina.                       Motina Dievo malonės,
Izide, skaistybės deive.                  Motina tyriausioji.
Izide, apvainikuota bokštais.           Bokšte švenčiausias.
lzide, mistinio indo nešiotoja.          Inde išrinktasis.
lzide, nuliūdusių linksmybe              Nuliūdusių visų džiaugsme.
Frina, mergaičių deive.                   Panų Karaliene.
Mergelė, kuri turi gimdyti.               Pana gimdytoja.
Cerera, visų motina.                       Motina, verta nusistebėjimo.
Uranija, jūrų žvaigžde.                   Jūrų žvaigžde.
Feba, rytmetine žvaigžde.               Rytmetine žvaigžde.

Pačios litanijos forma yra paimta iš asirų. Iki šios dienos yra užsilikusios akmeninės lentelės, kuriose asirai išbraižė [savo dievybės litaniją] dar apie 2000 metų prieš krikščionybės atsiradimą. Visos tikybos kurdavo savo legendas ta pačia ar panašia tema, ir nors kiekviena jų vadindavo [savo dievybes] įvairiais vardais,  visos buvo priverstos vartoti pirmykštę  pagrindinę legendą, kuri kalba apie saulę, mėnulį ir žvaigždes. Katalikų litanija yra tik nuorašas nuo pagonių litanijos.

J. Ilnas-Vaivadiškietis